Privacy beleid

In dit beleid beschrijven Vostermans Ventilation B.V. en Vostermans Alu Foundries B.V., hierna te noemen Vostermans Companies, hoe en voor welke doeleinden Vostermans Companies persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Vostermans Companies respecteert de privacy van betrokken personen en behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Van WIE… gebruiken wij de persoonsgegevens?

Vostermans Companies kan persoonsgegevens verzamelen en gebruiken met betrekking tot zakenrelaties van Vostermans Companies (waaronder klanten) en bezoekers van de website(s) van Vostermans Companies.

2. WELKE... persoonsgegevens gebruiken wij?

Met betrekking tot hun zakenrelaties verzamelt en gebruikt Vostermans Companies de namen en contactgegevens van hun contactpersonen. Met betrekking tot de bezoekers van onze website, verzamelen en gebruiken wij de persoonlijke gegevens die zij via onze website verstrekken. Wij zullen alleen vragen stellen die ons in staat stellen contact te onderhouden met de bezoeker. Bovendien zullen de servers van Vostermans Companies automatisch bepaalde gegevens loggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en het tijdstip waarop de website werd bezocht.

3. WAAR... gebruiken wij persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken de persoonsgegevens in onze reguliere bedrijfsvoering. Meer specifiek worden de gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

Juridische en nalevingsdoeleinden;
1. Het verzenden van gepersonaliseerde content en nieuwsbrieven, post, e-mail, vacature-informatie, promotiemateriaal, enquêtes en andere updates;
2. Het leveren van goederen en diensten, evenals andere middelen om onze contracten na te komen;
3. Het vergemakkelijken van de online ervaring op de website(s) van Vostermans Companies;
4. Het testen van de informatiebeveiligingsmaatregelen van Vostermans Companies;

Het gebruik van gegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke gronden zoals vermeld in de AVG:

1. Het sluiten en uitvoeren van een contract met Vostermans Companies;
2. De legitieme zakelijke belangen van Vostermans Companies;
3. Het beschermen van de belangen van een natuurlijke persoon;
4. Het nakomen van een wettelijke verplichting die van toepassing is op Vostermans Companies, of met toestemming van de betrokken persoon.

Indien een persoon geen gepersonaliseerde content en nieuwsbrieven, vacature-informatie, promotiemateriaal, enquêtes en andere commerciële communicatie wenst te ontvangen, kan hij/zij zich hiervoor afmelden door een e-mail van die strekking te sturen naar privacy@vostermans.com.

4. Met WIE... deelt Vostermans Companies persoonsgegevens?

Vostermans Companies kan gebruik maken van verwerkers ter ondersteuning van bepaalde zakelijke functies, voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Indien, en voor zover, deze derden persoonsgegevens zullen verwerken, doen zij dit op basis van een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met de AVG. Vostermans Companies zal alleen persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, de belastingdienst en opsporingsdiensten indien Vostermans Companies hiertoe wettelijk verplicht is.

Vostermans Companies voert haar bedrijfsactiviteiten wereldwijd uit via Vostermans Ventilation B.V. en haar buitenlandse vestigingen. Door de globalisering van deze activiteiten neemt ook de interne behoefte toe om informatie binnen de Vostermans divisies te delen om aan operationele behoeften en wettelijke vereisten te voldoen. Persoonsgegevens kunnen derhalve worden uitgewisseld tussen zusterorganisaties en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Soms kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese Unie. In voorkomende gevallen zal Vostermans Companies de gegevens alleen delen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en aanvullende wettelijke garanties door Vostermans Companies. Indien landen buiten de Europese Unie de bescherming van persoonsgegevens niet afdoende kunnen waarborgen, zal Vostermans Companies voldoen aan de vereisten van de Nederlandse AVG, bijvoorbeeld door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde contracten voor de doorgifte van gegevens naar dergelijke landen.

5. WELKE... rechten hebben betrokkenen?

Vostermans Companies streeft ernaar alleen de minimaal benodigde hoeveelheid persoonsgegevens te verzamelen. Vostermans Companies zal de persoonsgegevens slechts bewaren gedurende de perioden zoals gespecificeerd in haar databeleid.

Iedere betrokkene kan een verzoek indienen om:
1. een kopie van de gegevens te ontvangen;
2. gegevens te corrigeren;
3. de door Vostermans Companies opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen;
4. de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
5. bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens;

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (d.w.z. de overdracht van persoonsgegevens) uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, waaronder de Nederlandse AVG.

Om één van deze bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan de betrokkene een e-mail sturen naar Vostermans Companies op het volgende adres: privacy@vostermans.com.
Men kan een klacht indienen of zijn of haar bezorgdheid uiten over de wijze waarop Vostermans Companies zijn of haar persoonsgegevens heeft gebruikt of verwerkt. Dit kan men doen door contact op te nemen met de lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Alle verzoeken of vragen in verband met dit privacybeleid of andere privacykwesties kunnen worden gericht aan het volgende adres: privacy@vostermans.com.

In dit privacybeleid kunnen na verloop van tijd wijzigingen worden aangebracht. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na publicatie van het gewijzigde privacybeleid. Gebruikers van de website wordt aangeraden het privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.